Gebäude: Trac
Gebäudesort descending Referenznummer Nutzung m2 Geschoss Status Plan
Trac A.00.01 Gastro 732 EG vermietet
Trac A.00.02 Showroom 243 EG vermietet
Trac A.01.01 Gewerbe / Atelier 145 1. vermietet
Trac A.01.02 Gewerbe / Atelier 73 1. vermietet
Trac A.01.03 Gewerbe / Atelier 313 1. vermietet
Trac A.01.04 Gewerbe / Atelier 155 1. vermietet
Trac A.01.05 Gewerbe / Atelier 83 1. vermietet
Trac A.01.06 Gewerbe / Atelier 91 1. vermietet
Trac A.01.07 Gewerbe / Atelier 73 1. vermietet
Trac A.01.08 Gewerbe / Atelier 145 1. vermietet
Trac A.02.01 Büro 145 2. OG vermietet
Trac A.02.02 Büro 73 2. OG vermietet
Trac A.02.02 Büro 73 2. OG vermietet
Trac A.02.03 Büro 168 2. OG vermietet
Trac A.02.04 Büro 220 2. OG vermietet
Trac A.02.05 Büro 145 2. OG vermietet
Trac A.02.06 Büro 74 2. OG vermietet
Trac A.02.07 Büro 83 2. OG vermietet
Trac A.02.08 Büro 64 2. OG vermietet
Trac A.02.09 Büro 74 2. OG vermietet
Trac A.02.10 Büro 145 2. OG vermietet
Trac A.03.01 Büro 1 249 3. OG vermietet